החלטה 979

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס’ 979 (כיום 1155) עוסקת בעיגון והסדרת זכויות המגורים בנחלות.

על פי ההחלטה, בכפוף למילוי מספר תנאי סף יוכל בעל הנחלה לעגן את זכויותיו בחלקת המגורים בתשלום מופחת ואף להעביר זכויותיו במגרשים אשר יפוצלו מחלקת המגורים בנחלה.

בעל נחלה אשר יבחר לקיים את התנאים המפורטים בהחלטה, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול המינהל בדבר השבת קרקע למינהל בעת שינוי יעודה.

 על מי שלא הצטרף להסדר ימשיכו לחול הכללים הקבועים בהחלטות המועצה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

 התנאי להצטרפות כפוף למילוי מס’ תנאים:

  • רישום חלקה א’ בספרי הרישום כיחידת רישום נפרדת.
  • הסדרת השימושים בנחלה.
  • תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% משווי חלקת המגורים.

על פי ההחלטה, אזור המגורים בנחלה יוגדר בשטח של עד 2.5 דונם הכולל היקף בניה בסיסי למגורים של עד 375 מ”ר עבורן ישולמו 3.75% מערך חלקת המגורים עבור שלוש יחידות דיור.

חוכר שיבקש להוסיף ו/או לממש זכויות בניה למגורים בחלקת המגורים, מעבר לזכויות אלה, יוכל לעשות זאת בכפוף לקיומה של תכנית תקפה ולתשלום דמי חכירה מהוונים בגין תוספת זכויות הבניה.

חוכר אשר יצטרף להסדר יהיה רשאי לפצל מגרש/ים לבניית יחידת/ות דיור מחלקת המגורים של הנחלה עם זכויות בניה למגורים מתוך היקף הבניה הבסיסי למגורים ולחתום על חוזה חכירה למגרש המפוצל.

בנוסף, לחוכר תינתן אפשרות לרכוש את מלוא הזכויות למגורים (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים תמורת תשלום דמי רכישה בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים, בהתחשב בזכויות הבניה המאושרות ובפוטנציאל התכנוני למגורים בשטח חלקת המגורים.

חוכר, אשר רכש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים, יהיה פטור מתשלום כלשהו למינהל בגין תוספות בניה, פיצול מגרשים מהנחלה ודמי הסכמה (בגין הזכויות למגורים). בעת מכירת זכויות יחול במקום דמי הסכמה תשלום “דמי רכישה” בגין זכויות המגורים בחלקת המגורים.

ערכי הקרקע לכל אחת מהחלופות המוזכרות להלן, ייקבעו על פי שומה פרטנית שתיערך ע”י שמאי המינהל ובהתאם לתנאים שיקבע המינהל.

חברת גנות בע”מ מתמחה במתן יעוץ לבעלי נחלות בדבר יישום החלטה 979, אפשרויות הסדרת השימושים טרם יישום ההחלטה, עלויות צפויות בעת מימוש ההחלטה ועוד.